SP im. ks. A. Chojnackiego

szkola wejscie glowne DSC06028

wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

Zamieszczamy treść Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego. Zachęcamy Rodziców, Opiekunów prawnych oraz uczniów do zapoznania się z warunkami przyznawania  stypendium i do starania się o nie.

Do pobrania:
regulamin i wniosek - wersja doc - do edycji (możliwość wpisania danych i informacji) - kliknij TUTAJ

regulamin i wniosek - wersja pdf - do druku (i odręcznego wypełnienia) - kliknij TUTAJ

 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w Zespole Szkół w Zagórzu (TREŚĆ)

Rozdział I
Cele przyznawania stypendium

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce.

2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystywania swoich zdolności.

3. Stypendium, będąc finansowym wsparciem, umożliwia stypendyście korzystanie z pozaszkolnych form doskonalenia umiejętności.

4. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągnięcia jak najwyższych wyników w nauce i ciągłego doskonalenia się.

 

 Rozdział II
Ogólne zasady przyznawania stypendium

1. O stypendium może ubiegać się uczeń który w wyniku klasyfikacji w bieżącym roku szkolnym uzyskał przynajmniej średnią ocen równą 5,0 w SP, 4,75 w PG  lub wyższą.

2. Stypendium może być przyznane uczniom uczęszczającym  do klas   IV-VI szkoły podstawowej i od klasy I-III gimnazjum.

3. Uczeń może się ubiegać o przyznanie stypendium jeden raz w roku szkolnym, na zakończenie roku szkolnego.

4. W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium, decydują
 w kolejności:

- sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach kuratoryjnych na szczeblu co najmniej rejonowym,
- sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach indywidualnych,
- wyższa ocena zachowania,
- wyższa średnia z przedmiotów wiodących, za które przyjmuje się: język polski, język obcy, historia, matematyka, biologia, przyroda, geografia, fizyka, chemia,
- udział w większej liczbie konkursów na szczeblu powiatowym i gminnym.

5. Komisja ma prawo negatywnie zaopiniować wniosek o przyznanie stypendium kandydatowi spełniającemu wymagania podane w punkcie 1, jeżeli otrzymał z zachowania ocenę niższą niż bardzo dobrą.

 Rozdział III
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium

1. Kandydatem do stypendium motywacyjnego może być uczeń, o którym mowa w rozdziale II, jeśli spełnia trzy z niżej wymienionych kryteriów:

a) jest laureatem ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych konkursów wiedzy organizowanych przez różne organizacje kulturalno-oświatowe, w tym Kuratorium Oświaty,

b) promuje szkołę i gminę znacząco wzbogacając jej kulturę i historię, np.:

- jest autorem wystawy malarskiej, wieczorku autorskiego itp.
- prezentuje swoje prace (literackie, artystyczne) w mediach lokalnych lub o szerszym zasięgu oraz w placówkach kulturalno oświatowych,

c) jest uczniem wybitnie zdolnym w danej dziedzinie wiedzy, zajmującym wysokie lokaty na etapie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim w konkursach dotyczących plastyki, muzyki, literatury, filmu, religii, sportu, ekonomii, przedsiębiorczości i astronomii (pierwsze trzy miejsca potwierdzone dyplomem, zaświadczeniem itp.),

d) oprócz tego, że uzyskuje na koniec roku szkolnego wysoką średnią ocen, co najmniej 5,0 z przedmiotów obowiązkowych objętych planem nauczania w szkole podstawowej i 4,75 w gimnazjum, ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą,

e) ma znaczne osiągnięcia sportowe, jest laureatem zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

f)  otrzymuje co najmniej wyróżnienie w konkursach, które rozpoczynają się wyłącznie na etapie wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowane przez inne instytucje kulturalno-oświatowe.

 Rozdział IV

Tryb zgłaszania kandydatów na stypendystów
i powołanie komisji stypendialnej

1.Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

- wychowawca wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu

2. Do dnia 5 czerwca danego roku szkolnego Komisję stypendialną powołuje zarządzeniem Dyrektor szkoły.

3. W skład komisji stypendialnej wchodzą:

- zastępca dyrektora szkoły lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora
- Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (2 osoby)

4. Komisja rozpatruje wniosek do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego i przedkłada opinię Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zagórzu.

 

Rozdział V

Zasady pracy komisji stypendialnej

1. Na posiedzeniu komisji przewodniczący przedstawia kandydatów na stypendystów na podstawie zgłoszonych wniosków.

2. Komisja  może przyznać za poszczególne kryteria od 0 - 3 punktów.

Komisja ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez wnioskodawcę we wniosku, informacje będące w jej posiadaniu.

4. Kolejność na liście stypendystów jest ustalana przez członków komisji, a ostateczny wynik jest zatwierdzany przez komisję w formie przeliczania przyznanych punktów.

5. Ilość pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków zależy od wysokości środków przekazanych przez organ prowadzący szkołę.

6. Opinie komisji są prawomocne w przypadku posiadania przez komisję quorum, za które uznaje się 2/3 składu komisji. Od decyzji nie można się odwoływać.

 Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Decyzja komisji posiada formę uchwały.

2. Posiedzenia komisji są protokołowane i protokół powinien zawierać nazwiska stypendystów i pozostałych kandydatów do stypendium.

3. Dyrektor szkoły zatwierdza wniosek o przyznaniu stypendium motywacyjnego dla danego ucznia, ustala kwotę stypendium oraz przedkłada informację do Wójta Gminy Babice celem akceptacji przyznanej kwoty stypendium motywacyjnego.

4.Stypendia będą wręczane na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia.