SP im. ks. A. Chojnackiego

szkola wejscie glowne DSC06028

11.30 – 12.30 zajęcia twórcze dzieci (praca indywidualna, grupowa – plastyczna, muzyczna, ruchowa),

12.30 – 13.30 odrabianie zadań domowych,

13.30 – 14.30 gry edukacyjne, planszowe, rebusy, układanki, układanie klocków, ruch na świeżym powietrzu,

14.30 – 16.00 z książką za pan brat – czytanie książek, indywidualne gry i zabawy wg zainteresowań dziecka, relaks przy muzyce

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ŚWIETLICY

- aktywnie uczestniczę w zajęciach organizowanych w świetlicy (zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień),
- bieganie w świetlicy jest zabronione,
- czystość otoczenia to moja zasługa,
- podstawowa nasza zasada to: cisza i spokój,
- fajna zabawa daje mi dużo radości,
- gry stolikowe szanuję jak swoje,
- hałas przeszkadza mi i innym,
- idąc ulicą uważam na przejściach,
- jestem grzeczna/y w stosunku do koleżanek i kolegów,
- każde wcześniejsze wyjście ze świetlicy potwierdzę zgodą pisemną lub telefoniczną przez rodziców lub opiekunów,
- lekcje w świetlicy będę odrabiać starannie,
- mam prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań,
- nauczyciel, wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków i udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,
- obowiązuje obuwie zmienne,
- przepraszam, proszę, dziękuję to nasze zasady,
- rozmawiam spokojnie, nie podnoszę głosu,
- słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi,
- tak będę postępować, by wszyscy byli zadowoleni,
- uśmiechem odpłacam za uśmiech,
- w każdej potrzebie zasięgam rady u wychowawcy,
- zawsze sprzątam po sobie (nie zostawiam bałaganu po zakończonych zajęciach),
- dbam o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 ZASADY JAKICH PRZESTRZEGAMY PODCZAS GRUPOWYCH ZABAW

- Mówimy do siebie po imieniu.
- Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.
- Nie oceniamy innych!
- Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!
- Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.
- Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

5

11:30-12:30

Z. Kobiałka

E. Chrapek

L. Moskała

M. Maj

Z. Kobiałka

6

12:30-13:30

E. Chrapek

I. Pawlik

L. Moskała

M. Maj

Z. Kobiałka

7

13:30-14:30

A. Kraśniewska

A. Kraśniewska

Z. Kobiałka

E. Chrapek

Z. Kobiałka

8-9

14:30-16:00

E. Chrapek

E. Chrapek

E. Chrapek

E. Chrapek

I. Pawlik

W II semestrze 2016/2017 świetlica szkolna będzie otwarta w godzinach:

poniedziałek - piątek: 7.45 - 16.00
w godzinach porannych przy sali gimnastycznej, a od godz. 12.30 do 16.00 w sali 34.

Formularze zgłoszenia dziecka do świetlicy będą u wychowawców.

Dzieci przebywające w świetlicy mają mieć:
- obuwie zamienne (baletki, miękkie pantofle - nie takie, w których chodzą w szkole),
- wyprawkę: artykuły piśmiennicze i plastyczne typu: blok, papier kolorowy, kredki, wyposażony piórnik, plastelina itp.

 

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 EN AN KS --- HD
2 8:50- 9:35 --- AN HD --- JP
3 9:45-10:30 --- --- --- --- ---
4 10:40-11:25 --- --- --- --- ---
5 11:30-12:15 RM EN RM RM ZK
6 12:35-13:20 AN EN HD RM EN
7 13:30-14:15 AN/HD EN HD ZK ZK
8 14:25-15:10 HD EN HD ZK ZK
9 15:15-16:00 HD EN HD ZK ZK

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGÓRZU

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

- stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
- dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
- wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
- podnoszenie kultury życia codziennego,
- niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

II. Założenia organizacyjne.

 1. Świetlica jest czynna w godz. 11.30 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają one z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów; mogą w razie potrzeby ulegać zmianie.
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.
 5. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 4 przez   rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy.
 6. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 7. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są:
  - dzieci, których rodzice pracują,
  - uczniowie z klas 1-3,
 8. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii, bądź zwolnione z zajęć wychowania fizycznego.
 9. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 10. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i dobrowolnych wpłat rodziców.
 11. Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć (gry, zabawki, materiały plastyczne).
 12. W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i tabletów.
 13. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się
  do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów
  w świetlicy.
 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice
  w kwestionariuszu zgłoszenia.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

- właściwie zorganizowanej opieki,
- życzliwego traktowania,
- swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
- opieki wychowawczej,
- poszanowania godności osobistej,
- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do:

- przestrzegania regulaminu świetlicy,
- przestrzegania zasad współżycia w grupie,
- współpracy w procesie wychowania,
- pomagania słabszym,
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
- ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie,
- dostosowuje się do zasad i poleceń nauczyciela,
- uczestniczy w organizowanych zajęciach

VI. Kary i nagrody stosowane wobec wychowanków.

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział
w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:

- pochwały ustnej,
- pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
- nagrody rzeczowej,
- dyplomu.

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu,
dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

- upomnienie ustne,
- ostrzeżenie w obecności grupy,
- pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
- wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

VII. Dokumentacja świetlicy.

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną
  dziecka,
 2. Regulamin świetlicy szkolnej,
 3. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 4. Rozkład dnia pracy świetlicy,
 5. Dziennik zajęć.

W I semestrze 2016/2017 świetlica szkolna będzie otwarta w godzinach:

poniedziałek - piątek: 7.45 - 16.00
w godzinach porannych przy sali gimnastycznej, a od godz. 12.30 do 16.00 w sali 34.

Formularze zgłoszenia dziecka do świetlicy będą u wychowawców.

Dzieci przebywające w świetlicy mają mieć:
- obuwie zamienne (baletki, miękkie pantofle - nie takie, w których chodzą w szkole),
- wyprawkę: artykuły piśmiennicze i plastyczne typu: blok, papier kolorowy, kredki, wyposażony piórnik, plastelina itp.

ZMIANA W HARMONOGRAMIE OD 2 LISTOPADA 2016 r.

Nr Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:45 JM AN (plast) KS
(czytelnia)
HD JM
2 8:45- 9:40 EN AN (plast) KS
(czytelnia)
HD JM
3 -------- --- --- --- --- ---
4 -------- --- --- --- --- ---
5 11:30-12:30 RM EN RM RM ZK
6 12:30-13:30 AN (plast)/ JM EN HD RM EN
7 13:30-14:30 AN (plast) /HD EN HD ZK ZK
8 14:30-15:30 HD EN HD ZK ZK
9 15:30-16:00 HD EN HD ZK ZK